ยินดีต้อนรับส่โลกอันน่ำประทับใจเมื่อจินตนำกำรถูกถ่

ำยทอดเป็ นควำมจริง

เราจะน าแบรนด์ของคุณยังจุดมุงหมาย ด้วยการสร้างสรรค์และการท างานที่มีประสิทธิภาพ จากทีมงาน

ผูเชี่ยวชาญของเรา

ในปัจจุบันการสร้างความเข้าใจให้กบตัวแบรนด์และตัวสินค้า(Brand Perception) ถือเป็นหนึ่งในปัจจัย สาคัญ
โดยเน้นการสร้างความเข้าใจในตัวสินค้าผานความรู้สึกทั้ง 5

กำรได้ยิน กำรรับกลิ่น กำรสัมผัส กำรมองเห็น และกำรรับร้รส

แนวคิดส าหรับแผนการตลาดโดยน าความรู้สึกทั้ง 5มาใช้เป็นองค์ประกอบ
ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ สาคัญของบริษัทเรเดียซด้วยการสร้างสรรค์ผลงานตางๆ
เช่นงานอีเว้นท์ งานแสดงสินค้า และงานออกแบบ ตกแตงภายใน
โดยมีวัตถุระสงค์เพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ลูกค้าตั้งใจไว้